Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en rechtsbetrekkingen met opdrachtgever.

Alle werkzaamheden worden verricht als opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en verder.

In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is niet vereist dat de werkzaamheden persoonlijk worden uitgevoerd.

Bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen en (behoudens in geval van deurwaarderswerkzaamheden) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die door hem worden ingezet ten behoeve van de opdracht.

Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook is, beperkt tot anderhalf maal het bedrag dat als honorarium aan opdrachtgever in de desbetreffende kwestie in rekening is gebracht én door opdrachtgever ook daadwerkelijk is voldaan. Indien er geen honorarium in rekening is gebracht of indien er geen sprake van het in rekening brengen van honorarium dan is de aansprakelijkheid maximaal vijftienhonderd euro, onder voorwaarde dat aansprakelijkheid ook daadwerkelijk gerechtelijk wordt aangetoond of wordt erkend. Indien er aanspraak kan worden gemaakt op een door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het daadwerkelijk door de assuradeur uitgekeerde bedrag.

Het gehanteerde uurtarief bedraagt tussen de 90,- euro en 150,- euro, e.e.a. afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de zaak en de omvang van de zaak. De kantoorkosten bedragen zes procent. Het uurtarief is van toepassing op alle werkzaamheden, niet uitsluitend de feitelijk uitvoerende inhoudelijk juridische werkzaamheden, maar eveneens telefonisch overleg, besprekingen ed. Indien er een schriftelijke offerte is uitgebracht welke door cliënt is ondertekend worden de werkzaamheden uitgevoerd tegen het aangegeven tarief met een marge van 10 % naar beneden of naar boven. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting. De betaaltermijn van de facturen is 14 dagen na factuurdatum.

Indien facturen niet binnen 45 dagen zijn voldaan zijn incassokosten verschuldigd van 12 % van het openstaande bedrag terwijl een rente verschuldigd is van 6 %.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een van de bepalingen nietig is, dan wel vernietigbaar dan blijven de overige bepalingen in stand.

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Geschillen worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

2018/01